dijous, 23 d’abril de 2015

16/52


Fotos: Amazonesenpijama

La idea en veure les fotos ha sigut fer una stopmotion. M'he emocionat, he obert l'editor de vídeo i he vist varis tutorials de youtube. Després de mitja hora intentant treure un efecte zoom que desmillorava tot es tinglado, he près sa segona decisió: pas des vídeo, si algú en sap i me vol passar qualque tutorial per a petardes informàtiques com jo, o millor, me vol fer una classe, que m'escrigui sense pensar-s'ho dues vegades. Promet pagar en espècies de les bones!

Per tant, aquí teniu sa tira d'imatges que donen fe que sa meva idea de fer una stopmotion amb els avanços motrius de na Nuara és totalment vàlida i altament interessant.  I és que ella hi va posar molt d'esment a fer un bon gir quan va sentir que es zoom de sa càmera li enfocava es cul :)

Per a mi, lo més gran d'aquesta novetat és s'espiral perfecta que descriuren els nadons tot estirant-se per arribar a sa jogueta desitjada. Crec que dels cinc anys de dansa contemporània que vaig cursar, dos anys i mig me'ls vaig passar enterra fent espirals. Jo i tots els altres alumnes. Bé, de fet, sa major part dels escalfaments consistien en fer sèries que Feldenkrais (com els trob a faltar!). 
Segons aquest científic ucraïnès (1904-1984) practicar el moviment i l'atenció dirigida crea noves connexions neuronals. Es veu que el cos busca nous patrons de moviment que li faciliten una acció concreta, fent-la més eficient. Pels nadons aquests patrons formen part de la seva maduració motriu. Però per a joves i adults és una pràctica saludable que sovint ajuda a recuperar mobilitat al cos, refinar habilitats motrius i adquirir més vitalitat. En resum: na Nuara i els de la seva quinta ho fan per primer cop, nosaltres, com no ho facem sovint, correm el perill de quedar encarcarats. Solució: hem d'imitar els moviments dels menuts i seguir-los la corrent en el joc. És un súper-entrenament!!

Record les classes de dansa dels més petits, amb l'anterior equip de professionals de Escola Municipal de Dansa de Celrà. Record les mans, els peus, els cossos sencers de les professores adaptant-se constantment al moviment dels nins i nines, jugant, imitant, corrent, arrossegant-se, saltant, riguent, contorsionant-se al seu propi ritme. Les record amb els ulls i el cor ben oberts, l'espera, l'observació, la mirada perifèrica per abarcar-los a tots i meravellar-se per cadascú d'aquells cossos d'un metre d'alçada. Jo pensava: però...algunes no són tan joves...com poden seguir-los el ritme? Com poden tenir aquests cossos que saben llegir tan bé els cossos dels altres, veloços, impredecibles, tendres i emocionalment tan delicats...? És a dir que portaven molta marxa a la vegada que traspuaven tanta humanitat.

Dels nins i nines jo he d'aprendre molt. Na Nuara me n'ensenya i esper que me n'ensenyi, i me faci espolsar sa peresa de ses cuclilles, les quatre grapes, passar de la quarta posició a l'espiral i alçar-me, i retornar-me aquells anys de dansa que en aquest moment, després des tants mesos-postpart-infinit sense fer exercici, no sé ben bé on han anat a parar.

Dels nins i nines tots en podem aprendre tant. Aquesta setmana hem rebut algunes males notícies relacionades amb la docència, però també he llegit en un parell de blogs articles esperançadors que m'han tornat a fer pensar en la nova consciència que està arrelant entre els professionals docents, alumnat i famílies...
M'agrada pensar els mestres vocacionals (que n'hi ha hagut sempre) que s'ho estan currant, que treballen cada dia per a una nova forma de guiar els més petits, i no de farcir-los; que són conscients que cal aprendre, que no ho saben tot; que es deixen sorprendre pels alumnes, que deixen portes obertes a la comunicació, a l'intercanvi,  al contacte; que no tenen por a dir "no ho sé", ni tampoc a estirar-se en terra amb ells, a jugar, a embrutar-se, a provar coses sense saber què passarà, a arriscar-se a portar endavant nous mètodes, a agafar de la mà les famílies i animar-les a construïr l'escola que volem,  a experimentar amb l'alumnat enlloc d'anar sobresegur, etc.

I pens en la creativitat que relaciona totes les disciplines amb la natura, que ho és tot. I en les arts plàstiques, en la música i sobretot en la dansa, que a mi me toca profund. Desig que les arts siguin eines de llibertat per a la meva filla. I ho vull per a tots, en un futur PRESENT.


|     |     |

La idea inicial al ver las fotos ha sido hacer una stopmotion. Me he emocionado, he abierto el editor de video y he visto varios tutoriales en youtube. Después de media hora intentando sacar un efecto zoom que lo desmejoraba todo, he tomado la segunda decisión: paso del video, si alguien sabe y me quiere pasar algún tutorial para petardas informáticas como yo, o mejor, me quiere hacer una clase, que me escriba sin pensarlo dos veces. Prometo pagar en especies de las buenas!

Por lo tanto, aquí tenéis la tira de imágenes que dan fe de que mi idea de hacer una stopmotion con los avances motrices de Nuara es totalmente válida y altamente interesante. Y es que ella puso mucho esmero en hacer un buen giro cuando sintió que el zoom de su cámara enfocaba a su culete :)

Para mí, lo más grande de esta novedad es la espiral perfecta que describen los bebés mientras se estiran para llegar a su juguete deseado. Creo que los cinco años de danza contemporánea que cursé, dos años y medio me los pasé en el suelo haciendo espirales. Yo y todos los demás alumnos. Bueno, de hecho, la mayor parte de los calentamientos consistían en hacer series que Feldenkrais (como los echo de menos!).
Según este científico ucraniano (1904-1984) practicar el movimiento y la atención dirigida crea nuevas conexiones neuronales. Se ve que el cuerpo busca nuevos patrones de movimiento que le facilitan una acción concreta, haciéndola más eficiente. Para los bebés estos patrones forman parte de su maduración motriz. Pero para jóvenes y adultos es una práctica saludable que a menudo ayuda a recuperar movilidad en el cuerpo, refinar habilidades motrices y adquirir más vitalidad. En resumen: Nuara y los de su quinta lo hacen por primera vez, nosotros, como no lo hagamos a menudo, corremos el peligro de quedar rígidos. Solución: hemos de imitar los movimientos de los pequeños y seguirles la corriente en el juego. Es un súper-entrenamiento !!

Recuerdo las clases de danza de los más pequeños, con el anterior equipo de profesionales de Escola Municipal de Dansa de Celrà. Recuerdo las manos, los pies, los cuerpos enteros de las profesoras adaptándose constantemente al movimiento de los niños y niñas, jugando, imitando, corriendo, arrastrándose, saltando, rían, contorsiones a su propio ritmo. Las recuerdo con los ojos y el corazón abiertos, la espera, la observación, la mirada periférica para abarcar a todos y maravillarse por cada uno de aquellos cuerpos de un metro de altura. Yo pensaba: pero ... algunas no son tan jóvenes ... como pueden seguirles el ritmo? ¿Cómo pueden tener estos cuerpos que saben leer tan bien los cuerpos de los demás, veloces, impredecibles, tiernos y emocionalmente tan delicados...? Es decir que llevaban mucha marcha a la vez que desbordaban tanta humanidad.

De los niños y niñas yo tengo que aprender mucho. Nuara me enseña y espero que me enseñe, y me haga sacudir la pereza de las cuclillas, las cuatro patas, pasar de la cuarta posición a la espiral y levantarme, y devolverme aquellos años de danza que en este momento, después de tantos meses-postparto-infinito sin hacer ejercicio, no sé muy bien dónde han ido a parar.

De los niños y niñas todos podemos aprender tanto. Esta semana hemos recibido algunas malas noticias relacionadas con la docencia, pero también he leído en un par de blogs artículos esperanzadores que me han vuelto a hacer pensar en la nueva conciencia que está arraigando entre los profesionales docentes, alumnado y familias...
Me gusta pensar los maestros vocacionales (y haberlos, los ha habido siempre) que se lo están currando, que trabajan cada día por una nueva forma de guiar a los más pequeños, y no de rellenarlos; que son conscientes de que hay que aprender, que no lo saben todo; que se dejan sorprender por los alumnos, que dejan puertas abiertas a la comunicación, el intercambio, el contacto; que no tienen miedo a decir "no lo sé", ni tampoco a estirarse en el suelo con ellos, a jugar, a ensuciarse, a probar cosas sin saber qué pasará, a arriesgarse a llevar adelante nuevos métodos, a coger de la mano a las familias y animarlas a construir la escuela que queremos, a experimentar con el alumnado en lugar de ir sobreseguro, etc.

Y pienso en la creatividad que relaciona todas las disciplinas con la naturaleza, que lo es todo. Y en las artes plásticas, en la música y sobre todo en la danza, que a mí me toca profundo. Deseo que las artes sean herramientas de libertad para mi hija. Y lo quiero para todos, en un futuro PRESENTE.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

♥ Psst psst! Gràcies per fer una ullada a Amazonesenpijama.